Dalawahan nasyonalidad

Ang mga Australyano ay bumibiyahe sa ibang bansa sa lubos na lumalaking bilang. Malaking bahagi ng mga manlalakbay na ito ay mga mamamayan ng dalawang bansa na naglalakbay patungo sa bansa na isa sa kanilang nasyonalidad, o upang tuklasin ang ibang bahagi ng mundo.

Ang lathalaing ito ay idinisenyo upang magbigay ng mga impormasyon sa paglalakbay at mga tip sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Dapat itong basahin kasabay ng Travel smart: hints for Australian travellers, na makikita sa smartraveller.gov.au.

Kapag bumibiyahe abroad, iniiwanan mo ang mga support system, mga kakayahan sa serbisyong pang-emergency at mga medikal na pasilidad ng Australia. Gagawin ng Pamahalaan ng Australia ang nararapat upang tulungan ang mga Australyano na nagigipit sa ibang bansa, ngunit mayroong mga legal at mga praktikal na limitasyon kung ano ang magagawa upang matulungan ang mga manlalakbay sa ibang mga bansa. Dapat mayroon kang makatotohanang mga inaasahan hinggil dito at basahin ang Dokumento sa mga Serbisyo ng Konsulado (Consular Services Charter) bago umalis, na makikita sa smartraveller.gov.au.

Ano ang dalawahang nasyonalidad?

Maraming mga Australyano ang mga migrante, mga anak ng mga migrante o isinilang sa ibang bansa. Ito ay nangangahulugan na maraming Australyano ang mga mamamayan ng dalawang bansa o maaaring kilalanin na mamamayan ng dalawang bansa ng ibang bansa. Maaaring hindi mo alam na ikaw ay mamamayan ng dalawang bansa.

Kung ikaw ay isang mamamayan ng dalawang bansa, ang iyong dalawahang nasyonalidad, ay maaaring mayroong implikasyon sa iyo kung ikaw ay magbibiyahe sa bansa ng iyong isa pang nasyonalidad. Halimbawa:

 • ikaw ay maaaring may pananagutan sa serbisyo-militar
 • ikaw ay maaaring mapapasailalim sa pag-uusig dahil sa mga nakamit na kasalanan sa ilalim ng mga batas ng bansang iyon, kahit na ang mga ito ay nagawa sa labas nito
 • kung ang pamahalaan ng bansang iyon ay hindi kinikilala ang dalawahang nasyonalidad, ang kakayahan ng Pamahalaan ng Australia na magbigay ng tulong mula sa konsulado ay maaaring limitado.

Paano nagiging mamamayan ng dalawang bansa ang mga tao?

Nagiging mamamayan ng dalawang bansa ang mga tao sa pamamagitan ng:

 • kapanganakan
 • lahi, dahil ang kanilang mga magulang o mga lolo't lola ay mga mamamayan ng ibang bansa
 • kasal sa isang mamamayan ng isang bansa
 • naturalisasyon
 • pagbibigay ng pagkamamamayan (citizenship)
 • Pagpapalit ng estado o state succession, na maaaring mangyari kapag ang soberenya sa isang estado ay magbago.

Kung sakali mang ikaw ay isang mamamayan ng dalawang bansa ay nakadepende sa mga batas ng bansang kinasasangkutan. Maaari kang kilalanin at ituring na isang mamamayan ng isang bansa kahit na hindi mo tanggapin ang nasyonalidad na niyon. Sa ilang mga bansa, ang isang nasyonalidad ay maaaring awtomatikong makamit sa pamamagitan ng kasal.

Maraming bansa ang mayroong mga batas na humahadlang sa mga mamamayan na isuko ang kanilang pagkamamamayan sa ilalim ng anumang sitwasyon. Maraming bansa ang mayroong mga batas na humahadlang sa mga mamamayan na isuko ang kanilang pagkamamamayan maliban sa isang pormal hakbang ng pagtalikod.

Bago ka maglakbay – maging handa

Mas handa ka, mas ligtas at mas ma-e-enjoy mo ang pagbibiyahe.

 • Kung ikaw ay o kung sa iyong palagay ikaw ay maaaring isang mamamayan ng dalawang bansa, sumangguni sa embahada o konsulado ng bansa (kung saan ikaw ay mamamayan din) bago umalis ng Australia. Ang mga detalye ng matatawagan na mga embahada at konsulado sa Australia ay makikita sa www.dfat.gov.au/embassies.html.
 • Ang mga mamamayan ng dalawang bansa na nagpaplanong bumisita sa bansa ng kanilang isang nasyonalidad ay pinapayuhan na sumangguni kung sila ay kinakailangang magbigay ng serbisyo-militar. Ito ay dapat gawin bago umalis ng Australia, sa pamamagitan ng pagsangguni sa embahada ng bansang iyon o sa konsulado ng Australia.
 • Ang kasal sa Australia sa pagitan ng isang mamamayang Australyano at isang may tangan na dalawahang nasyonalidad ay maaaring hindi kilalanin sa pangalawang bansa. Bago umalis ng Australia, tingnan sa embahada ng bansang iyon o sa konsulado ng Australia at alamin kung anong mga lokal na batas ang tumutukoy sa pagkilala sa isang kasal na isinakatuparan sa Australia.
 • Kung ikaw ay dati nang pinaalis mula sa bansa ng iyong kapanganakan, pinapayuhan ka namin na sumangguni sa embahada o konsulado ng bansang iyon sa Australia, kung ikaw ay papayagan na papasukin/pabalikin sa bansang iyon.
 • Kung ikaw ay mayroong mga katanungan sa pagkamamamayan ng Australia, tumawag sa Department of Immigration and Border Protection sa 13 18 80 o pumunta sa kanilang website sa www.immi.gov.au.

Basahin ang abiso sa pagbibiyahe

Magsimula sa pinaka-huling abiso sa pagbibiyahe para sa iyong destinasyon sa smartraveller.gov.au. Magbibigay ito sa iyo ng impormasyon sa mga pangunahing panganib na maaaring kaharapin mo at ilang mga pag-iingat na maaari mong gawin. Kabilang din sa mga abiso sa pagbibiyahe ang mga praktikal na impormasyon sa kaligtasan at mga sitwasyong pang-seguridad, mga lokal na batas, mga isyung pangkalusugan at mga kinakailangan sa pagpasok at paglabas—kasama kung kinikilala ang dalawahang nasyonalidad.

Magrehistro bago ka maglakbay

Tiyakin na iyong irehistro online ang iyong pagbibiyahe at mga detalyeng matatawagan sa smartraveller.gov.au bago maglakbay. Ito ay makakatulong na mas maging madali kang makontak sa panahon ng kagipitan, kahit na ito ay isang natural na sakuna, kaguluhan o civil disturbance, o isyung pampamilya. Ang impormasyon sa pagrehistro na iyong ibinigay ay protektado ng mahigpit na batas ng Australia sa pagkapribado.

Mag-subscribe sa mga abiso sa pagbibiyahe

Habang nasa smartraveller.gov.au, mag-subscribe ng libreng email para sa mga update sa abiso sa pagbibiyahe. Ito ay makakatulong na manatiling nakatutok sa anumang mga pagbabago sa kalagayang pang-seguridad at pangkaligtasan, mga lokal na batas at mga isyung pangkalusugan sa mga bansang iyong pinaplanong bisitahin.

Insurance sa paglalakbay

Mahigpit naming inirerekomenda na ikaw ay kumuha ng insurance sa paglalakbay, kahit na ikaw ay madalas na bisita sa isang bansa na kabisado mo na.

Mahigpit naming inirerekomenda na bago ka umalis ay kumuha ka ng komprehensibong insurance sa paglalakbay na sasaklaw sa anumang mga gastusing medikal sa ibang bansa, kabilang na ang medical evacuation. Ito ay umiiral kahit na ikaw ay bumibisita sa mga kamag-anak at mga kaibigan sa isang bansa na kabisado mo at madalas mong bisitahin. Kumpirmahin na ang iyong insurance ay saklaw ka sa buong panahon ng iyong biyahe at tingnan kung mayroong mga aktibidad na hindi kasama sa iyong polisa.

Hindi babayaran ng Pamahalaan ng Australia ang iyong medikal na paggamot sa ibang bansa o medical evacuation sa Australia o sa isang bansa na hindi kasapi ng European Union. Ang mga manlalakbay na walang kaukulang insurance sa paglalakbay ay may personal na pananagutan na bayaran ang anumang mga medikal at kasamang gastusin na maaari nilang makamit.

Para sa karagdagang impormasyon sa insurance sa paglalakbay, kabilang ang mga tip sa pagpili ng isang polisa na angkop para sa iyo, bumisita sa smartraveller.gov.au.

Pananagutan sa serbisyo-militar

Ang mga mamamayan ng dalawang bansa ay maaaring may pananagutan sa serbisyo-militar sa isang bansa na nasyonalidad din nila. Ang mga bansang malamang may ganito ay kinabibilangan ng Egypt, Greece, Iran, Lebanon, Syria at karamihan ng mga bansa sa gitna at silangang Europa.

Kung plano mong bumisita sa isang bansa na kung saan na maaari kang ituring na isang mamamayan, dapat mong tingnan ang iyong mga obligasyon sa serbisyo-militar bago umalis ng Australia sa embahada o konsulado ng bansang iyon sa Australia. Humingi ng payong ito sa pamamagitan ng sulat bago umalis ng Australia at magdala ng kopya.

Ang ilang mga bansa ay nagpapahintulot sa mga mamamayan na naninirahan sa ibang bansa na pumasok at manatili ng limitadong panahon bago magkaroon ng obligasyon sa serbisyo-militar. Sa iba, walang ganitong mga limitadong panahon at ang obligasyon ay agad na ipinapataw sa oras ng pagdating.

Sa mga bansang ito, ang mga mamamayan ng dalawang bansa ay maaaring 'tawagin' (called up) at, kung sila ay hindi magpapakita para sa tungkuling sibil, ay maaaring ituring na di-tumutupad (defaulters) kahit na batid nila ang 'call-up' o hindi. Maaari din silang ikulong, o sapilitang ipasok sa hukbong militar sa oras na sila ay dumating sa bansa sa susunod o subukang tumakas ng bansa. Kahit na ang mga mamamayan ng dalawang bansa ay lagpas na sa edad ng pagbibigay-serbisyo militar ay maaaring ituring na 'defaulters' kapag nabigong magpakita sa hinihinging oras.

Maaaring hindi tanggapin ng mga awtoridad sa ibang mga bansa ang kamangmangan o kawalang-alam bilang dahilan sa pagkabigong tumupad sa mga obligasyon.

Mga relasyon at mga isyung pampamilya

Kasal

Kinikilala ng Australia ang mga kasal na ginawa sa ibang bansa; gayunpaman, ang mga kasal na ginawa sa Australia ay hindi palaging tumatanggap ng parehong pagkilala sa ibang bansa. Halimbawa, ang kasal na ginawa sa Australia sa pagitan ng isang mamamayang Australyano at isang may tangan na dalawahang nasyonalidad ay maaaring hindi kilalanin sa pangalawang bansa. Ang isang Australyano sa bansang iyon ay maaaring mapag-alaman na ang kasal ay hindi kinikilala at ang sinumang mga anak ay maaaring ituring na di-lehitimo o 'illegitimate'. Aming inirerekomenda na iyong alamin kung anong mga lokal na batas ang tumutukoy sa kasal sa embahada o konsulado ng bansang iyon bago umalis ng Australia.

Mga kasal ng menor-de-edad

Ang ilang mga pamilyang Australyano ay maaaring magsaayos ng kasal ng isang bata na may dalawahang nasyonalidad sa isang tao sa bansa na isa sa nasyonalidad ng bata. Sa ilalim ng batas ng Australia, batay sa ilang mga kondisyon at kasunduan, ang kasal sa isang bata na menor-de-edad (mas bata sa 18 taong gulang) ay iligal at ipapawalang-bisa. Kung ang Australyanong bata ay menor-de-edad na naninirahan sa Australia ay nagpakasal sa ibang bansa, ang nasabing kasal ay hindi kikilalanin sa Australia, kahit na ang taong iyon ay umabot sa 18 taong gulang.

Diborsyo

Ang pagkilala ng isang banyagang bansa sa isang diborsyo na naisaayos sa Australia ay isang usapin na maaari lamang mabigyan ng tugon ng bansang iyon. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa pagkilala ng isang diborsyo sa Australia ng isang bansa, dapat mong iakyat ang usaping ito sa mga naaangkop na awtoridad sa bansang iyon.

Kung ikaw ay mayroong mga pag-aalala tungkol sa pagkilala ng isang diborsyo sa ibang bansa sa Australia, dapat kang humingi ng legal na payo sa kasaklawan ng Family Law Act 1975 na nauukol sa mga batas sa ibang bansa.

Pangangalaga ng bata (child custody)

Dahil ang ibang mga banyagang pamahalaan ay hindi kumikilala sa dalawahang nasyonalidad, ang isang bata na ang kapanganakan ay naka-rehistro sa isang banyagang bansa o sa isang hindi Australyanong embahada o konsulado ay maaaring mayroong banyagang nasyonalidad na hindi kinikilala ng bansang iyon ang kanilang Australyanong nasyonalidad. Ito ay maaaring makaapekto sa mga kapasyahan kaugnay sa pangangalaga o kostudiya ng bata sa hinaharap, dahil ang mga ito ay maaaring nakabatay sa lokal na batas.

Ang mga magulang na nagbibyahe kasama ang kanilang mga anak na winawaring mamamayan ng isang banyagang bansa ay dapat humanap ng legal na payo upang malutas ang pangangalaga sa bata at iba pang mga legal na isyung pampamilya bago maglakbay sa bansang iyon.

Pag-agaw ng bata sa ibang bansa (International child abduction)

Ang Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction ay gumagalaw upang ibalik ang maling pagwalay o pagkakulong ng mga bata sa kanilang mga bansang kinagisnan upang ang mga isyu tungkol sa pananagutan ng magulang ay maaaring malutas ng mga awtoridad ng bansang iyon. Ang Kapulungan (Convention) ay maaari ring magbigay ng tulong sa mga magulang na naghahanap ng panahon na makapiling o makausap ang kanilang anak. Ang impormasyon sa mga bansa na kung saan ang Kapulungan ay nananatiling umiiral sa Australia, ay maaaring makita sa website ng The Hague Conference on Private International Law sa www.hcch.net.

Bago ka umalis ng Australia kasama ang iyong mga anak, dapat mong tiyakin na mayroon kang pahintulot na gawin ito mula sa sinuman, sa alinmang institusyon o ibang mga grupo na mayroong karapatan sa kostudiya kaugnay sa mga bata o isang kautusan galing sa korte na nagpapahintulot sa iyong pag-alis. Ang pagkabigong gawin ito ay maaaring magdulot na gamitin ang probisyon sa Kapulungan at ang mga bata ay aatasang ibalik sa Australia. Maaari kang humiling na magkaroon ng tulong ng isang abogado o isang paralegal na grupo na tutulungan kang tiyakin na nagawa mo ang lahat ng mga hinihiling ng batas upang legal na alisin ang mga bata mula sa Australia.

Mga pasaporte at visa

Paglabas at pagpasok ng Australia

Kung ikaw ay may tangan ng pasaporte ng isang bansa, humingi ng payo kung paano ito dapat gamitin. Dalhin ang iyong pasaporte ng Australia at gamitin ito sa pag-alis at pagbalik ng Austalia. Ang isang mamamayan ng Australia ay hindi maaaring bigyan ng visa para sa Australia.

Kapag pumapasok sa Australia, lahat ng Austalyano, kabilang na ang mga may tangan ng dalawahang nasyonalidad, ay dapat kayang magpatunay na sila ay mamamayan ng Australia. Ang isang pasaporte ng Australia ay malinaw at kapani-paniwalang katibayan ng pagkakilanlan ng isang tao at ng pagkamamamayan, at nagbibigay sa may tangan nito ng karapatan na makapasok sa Australia.

Ang isang mamamayan ng Australia na dumating ng walang pasaporte ng Australia ay maaaring maantala hangga't hindi nasusuri ang kanilang pagkakilanlan at mga pahayag na pumasok sa Australia. Kung ang isang banyagang may tangan ng pasaporte ay nagpapakilalang isang Australyanong mamamayan, dapat kumpirmahin at mapatunayan ito ng mga kawani ng imigrasyon sa pamamagitan ng mga opisyal na database, na maaaring makapagdulot ng pagkaantala.

Ang mga pandaigdigang airline ay mayroong obligasyon na tiyakin na sila ay nagdadala lamang ng naaangkop na mga dokumentadong pasahero sa Australia. Sa kawalan ng isang pasaporte ng Australia, hindi mapatotohanan ng mga airline ang isang pahayag ng pagkamamamayang Australyano sa oras ng pag-check-in at maaaring tumangging isakay ang pasahero. Maaaring kakailanganing magsagawa ng pagtatanong ang airline sa Department of Immigration and Border Protection ng Australia na humihingi ng pahintulot na isakay ang pasahero, na kumakain ng oras at maaaring magdulot ng pagkaantala.

Pagpasok at pag-alis ng bansa ng ibang nasyonalidad

Maaaring mas madali sa mga mamamayan ng dalawang bansa ang pumasok sa bansa ng kanilang isang nasyonalidad gamit ang pasaporte ng bansang iyon, ngunit ang pag-alis ay maaaring minsan ay mas mahirap.

Sa ilang mga kaso, mayroong mga kinakailangan sa pagpasok at pag-alis, tulad ng pananalapi, mga patakaran at regulasyon sa customs at quarantine, at mga kinakailangang pagbabakuna.

Maaari mong kailanganin ang isang 'exit visa' kung ikaw ay pumasok gamit ang isang pasaporte ng bansang iyon. Bago umalis ng Australia, tingnan sa embahada ng bansang iyon o sa konsulado ng Australia upang alamin kung ano ang mga kinakailangan sa pagpasok at pag-alis kapag gumagamit ng pasaporte ng iyong isang nasyonalidad.

Paghingi ng tulong habang nasa ibang bansa

Gagawin ng Pamahalaan ng Australia ang nararapat upang tulungan ang mga Australyano na nagigipit sa ibang bansa, ngunit mayroong mga limitasyon kung ano ang magagawa.

Mga serbisyo ng konsulado

Ang DFAT ay nagbibigay ng tulong sa mga Australyano, kabilang na ang mamamayan ng dalawang nasyonalidad, na nagigipit sa ibang bansa. Ang suportang ito ay tinatawag na mga serbisyo ng konsulado; gayunpaman, mayroong mga legal at praktikal na limitasyon sa kung ano ang maaaring magawa upang tulungan ang mga manlalakbay sa ibang mga bansa.

Ang mga serbisyo ng konsulado ay ibinibigay sa pamamagitan ng aming mga punong tanggapan sa Canberra at sa lahat ng mga embahada ng Australia, mga matataas na komisyon at mga konsulado.

Ang Consular Services Charter ay nagtatakda ng mga pamantayan sa serbisyo na maaaring asahan ng Australyano na matanggap mula sa mga kawani ng konsulado, kabilang na kung ano ang kanilang maaaring gawin o hindi, at makikita sa smartraveller.gov.au.

Sa ilalim ng pandaigdigang batas, hindi obligado ang mga bansa na kilalanin ang dalawahang nasyonalidad.

 • Maaaring hindi magpapahintulot ang isang bansa na ang tulong mula sa konsulado ng Australia ay ibigay sa mga Australyanong mamamayan na, batay sa kanilang mga batas, ay kinikilala at itinuturing na sarili nilang mga mamamayan.
 • Ang isang tao ay maaaring hindi ituturing na isang Australyano kung ang taong ito ay hindi naglalakbay gamit ang pasaporte ng Australia, kung saan ay maaaring magdulot din ng limitasyon sa maibibigay na tulong ng konsulado.

Kahit palagi naming sinusubukan na magbigay ng tulong sa lubos na maaaring ibigay, sa ilang mga partikular na sitwasyon, ang lawak ng tulong na aming maipagkakaloob sa iyo ay kadalasan papasyahan ng pamahalaan ng ibang bansa.

Kung ikaw ay naaresto o nakulong sa isang bansa na isa sa iyong nasyonalidad, kailangan mong humingi ng access sa mga kawani ng konsulado mula sa pinakamalapit na embahada ng Australia, ang mataas na komisyon o konsulado−kahit na ang bansang iyon ay hindi kumikilala sa dalawahang nasyonalidad.

Ang mga detalye ng matatawagan sa mga embahada at konsulado ng Australia sa ibang bansa ay makikita sa www.dfat.gov.au/missions.

Ang Australia ay mayroong kasunduan sa Canada na magbigay ng tulong pang-konsulado sa mga Australyano sa ilang mga bansa.

Hindi lahat ng mga bansa ay mayroong embahada o konsulado ng Australia o Canada, ngunit kadalasan ay mayroong isa sa rehiyon. Mayroon ding mga di-pormal na mga kasunduan sa ibang mga serbisyo ng konsulado, na maaaring magbigay ng tulong sa mga Australyanong nangangailangan.

Ang 24-oras na Consular Emergency Centre sa Canberra ay maaaring matawagan para sa tulong saan man sa mundo sa +61 2 6261 3305 o sa 1300 555 135 (lokal na tawag sa loob na Australia).

Tawagan ang iyong tagapag-bigay ng insurance sa paglalakbay

Ang mga kumpanya ng insurance sa paglalakbay ay karaniwang mayroong 24-oras na pantulong na sentro na maaari mong tawagan mula sa kung saan man sa mundo. Kung ikaw ay nagkasakit sa ibang bansa o nadawit sa isang medikal na kagipitan o emergency, dapat mong tawagan agad ang iyong tagapagbigay ng insurance sa paglalakbay. Tiyakin na dala-dala mo ang impormasyon ng iyong 'travel insurance policy' at mga numerong matatawagan upang madali mong matawagan ang iyong tagapag-seguro mula sa ibang bansa. Isaalang-alang na mag-iwan ng mga detalye ng iyong polisa sa insurance sa paglalakbay sa iyong pamilya o sa mga kaibigan.

Para sa karagdagang impormasyon sa insurance, basahin ang bahagi ng 'Insurance sa Paglalakbay' sa brochure na ito.

Mga serbisyo ng pagpapayo

Ang mga Australyanong nangangailangan ng serbisyong pagpapayo sa ibang bansa ay maaaring tumawag sa aming Consular Emergency Centre sa +61 2 6261 3305 na ililipat sa isang Lifeline na tagapayo na nasa telepono.

Iba pang mga lathalain ng Smartraveller

Ang DFAT ay naglalathala ng ilang mga brochure at mga tip sa pagbibiyahe para sa mga partikular na grupo na naglalakbay, at impormasyon tungkol sa kung paano makakayanan ang mga di-inaasahang mga pangyayari, na makikita sa smartraveller.gov.au.

Kasama sa mga pamagat:

 • Travel smart: hints for Australian travellers
 • Consular Services Charter
 • Arrested or jailed overseas
 • Backpacking overseas
 • Death overseas
 • Living and working overseas
 • Sexual assault overseas
 • Travelling with children
 • Travelling seniors
 • Travelling well
 • Travelling women
 • When someone is missing overseas

Ang mga kopya ng mga brochure na ito ay makukuha sa DFAT state at mga tanggapan ng teritoryo, ang Australian Passport Offices, at ang mga Australian mission sa ibang bansa. Maaari ka ring humingi ng mga kopya online sa smartraveller.gov.au.

Ang mga brochure na Travelling well, Travelling seniors at Dual nationals ay makikita rin online sa ilang mga wika at dialekto sa smartraveller.gov.au.

Nangungunang 10 tip sa pagbibiyahe

 1. Alamin ang pinakahuling mga abiso sa pagbibiyahe sa smartraveller.gov.au at mag-subscribe upang makatanggap ng libreng mga pabatid sa email sa bawat panahon na na-a-update ang abiso para iyong destinasyon.
 2. Kumuha ng komprehensibong insurance sa paglalakbay at tiyakin na saklaw ka nito pati ang mga lugar na iyong pinaplanong puntahan at mga bagay na plano mong gawin.
 3. Bago maglalakbay sa ibang bansa, irehistro online ang iyong mga biyahe at mga detalye na matatawagan sa smartraveller.gov.au, o sa lokal na embahada ng Australia, sa mataas na komisyon (high commission), at sa konsulado sa oras na ikaw ay dumating upang maaari namin kayong makontak sa panahon ng kagipitan.
 4. Sundin ang mga batas ng bansa na iyong binibisita kahit na ito ay tila mahigpit o hindi patas batay sa mga pamantayan ng Australia. Huwag umasa na ituturing na kakaiba kumpara sa mga lokal na mamamayan dahil ikaw ay isang Australyano.
 5. Tiyakin na ikaw ay may tangan na tamang mga visa para sa mga bansang iyong bibisitahin o dadaanan at tingnan ang anumang mga kinakailangan sa pagpasok o paglabas.
 6. Gumawa ng mga kopya ng mga detalye ng iyong pasaporte, polisa sa insurance, mga traveller's cheque, mga visa at numero ng credit card. Magdala ng isang kopya sa magkahiwalay na lugar sa orihinal at mag-iwan ng kopya sa isang kasamahan sa bahay.
 7. Sumangguni sa mga propesyunal sa kalusugan para sa impormasyon sa mga rekomendadong bakuna at iba pang mga pangangalagang pangkalusugan. Tandaan na ang mga pagbabakuna ay maaaring maging isang rekesitos sa pagpasok sa ilang mga bansa. Alamin din ang tungkol sa pag-inom ng mga medikasyon sa ibang bansa—ang ilang mga gamot ay hindi pinahihintulutan sa ibang mga bansa.
 8. Tiyakin na ang iyong pasaporte ay hindi bababa sa anim (6) na buwan ang kabisaan mula sa iyong pinaplanong petsa sa pagbalik sa Australia. Magdala ng karagdagang mga pang-pasaporteng larawan sakaling ang iyong pasaporte ay mawala o manakaw at kailanganin mong palitan ito habang ikaw at nasa malayo.
 9. Manatiling naka-ugnay sa iyong mga kaibigan at pamilya at bigyan sila ng kopya ng iyong itinerary upang alam nila kung nasaan ka.
 10. Tingnan kung ikaw ay itinuturing na mamamayan ng bansa na iyong planong bisitahin, at kung ang dalawahang nasyonalidad ay mayroong anumang mga implikasyon sa iyong mga plano sa pagbibiyahe.